NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Pyetje të shpeshta

Në këtë rubrikë mund të bëni pyetje për çështje/problematika të lidhura me:
– Diskriminimin e personave me aftësi të kufizuara në fusha të ndryshme ( d.m.th çdo dallim, përjashtim, kufizim që i bëhet personave me aftësi të kufizuara duke sjellë si pasojë që ato të mos ushtrojnë në të njëjtën mënyrë me të tjerët të drejtat e liritë themelore të njohura në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe në ligjet në fuqi ).
– Punësimin dhe trajnimin profesional të personave me aftësi të kufizuara;
– Shërbimet;
– Shërbimin e ofrimit të karrigeve me rrota
– Aksesueshmërinë (e mjedisit të ndërtuar, informacionit, transportit).