NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Aksesueshmëria në transport

Guida mbi aksesueshmërinë në transport

Përgatitja e këtij dokumenti ka për qëllim të informoj dhe udhëzojë palët e interesit mbi kuadrin ligjor për eliminimin e pengesave apo barrierave në transport, që kufizojnë pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara (PAK), në ushtrimin e të drejtës së tyre për akses efektiv në transport, të të gjithë kategorive të këtyre personave.

Lexo për më shumë versionin tekst >>

Dëgjo për më shumë versionin audio >>

Shiko për më shumë versionin video >>