NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Historia e modeleve

Modeli Social

Sipas këtij modeli, faji nuk qëndron tek personi me aftësi të kufizuara por në shoqëri, në mënyrën se si kjo shoqëri është organizuar.

Ky model e përkufizon aftësinë e kufizuar në mënyrë krejt të re, duke vendosur theksin tek barierrat sociale, ekonomike dhe politike që pengojnë pjesëmarrjen dhe jetesën e pavarur të personave me aftësi të kufizuara.

Ky model fuqizon personat me aftësi të kufizuara, pasi thekson që shtypja ose diskriminimi vjen nga shoqëria dhe jo si pasojë e aftësisë së tyre të kufizuar.

Modeli Social

Shembull 4: Një i ri me aftësi të kufizuara dëshiron të shkëputet nga familja dhe të jetojë në mënyrë të pavarur, por ka probleme me gjetjen e një shtëpie dhe qiranë që i duhet të paguajë. Sipas modelit social ky i ri do të mbështetej me programe punësimi, strehim social përmes ndihmës për pagesën e qirasë apo përfitimit të ndihmësit personal etj.